top of page
Publiek leiderschap & bestuur
13894543273_5ae0acd462_o_edited.jpg

Opgeleid als bestuurskundige en gepromoveerd aan de vakgroep bestuurskunde van de Erasmus Universiteit, in combinatie met mijn werk aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en het Centre for Public Leadership, heb ik veel interesse en expertise in governance en sturingsvraagstukken, met name leiderschaps- en bestuurskwesties die gerelateerd zijn aan stad en regio en publiek-private samenwerking. In het bijzonder heeft mijn aandacht de leiderschapsstudie als ‘de psychologie van mensen in machtsposities’ en de interactie tussen persoonlijke en institutionele aspecten van bestuur. De volgende onderwerpen van publiek leiderschap en bestuur hebben mijn aandacht:

 

  • Bestuurlijke manie: een studie naar prestigeprojecten toont geregeld manische symptomen en gedragskenmerken van bestuurders. Op basis van onderzoek en publicaties duid ik deze fenomenen en bied ik aanknopingspunten om bestuurlijke manie te beteugelen. 

  • Leidersfiguren en instituties: anders dan veel populaire leiderschapsboeken, dienen we mijns inziens voorbij de individuele preoccupatie naar leiderschap te kijken. Dat wil zeggen, dat we niet alleen de persoonskenmerken van leidersfiguren moeten belichten, maar vooral moeten onderzoeken hoe zij zich gedragen vanuit de bestuurlijke en maatschappelijk context die is ontstaan. Op basis van enkele studies en rondetafelgesprekken heb ik publieke leiders geholpen met reflectie op hun functioneren en effectiviteit. 

  • Network governance: de sturing van stad en samenleving vindt steeds meer plaats vanuit netwerken. Vanuit deze gedachte geef ik al jaren aan professionals die op strategisch niveau aan stedelijke vraagstukken werken de Urban Governance course, een module van de Master City Developer die in gaat op sturing in netwerken en allianties. 

  • Publiek-private samenwerking en grensverleggend ondernemerschap: het onderscheidt tussen de private en publieke sector is niet altijd zo hard als het lijkt, als we zien hoe publieke partijen ondernemender worden en private partijen maatschappelijke kwesties en publieke waarden verbinden aan hun private rendement. Ik bestudeer zowel private partijen die in een joint venture (PPS-constructie) met de overheid gebieden ontwikkelen, als private en maatschappelijke partijen die vanuit zich zelf investeren in publieke ruimte en andere maatschappelijke functies. Vanuit diverse brainstorm-sessies heb ik publieke en private partijen geholpen met hun rolopvattingen en de kansen evenals de valkuilen van publiek-privaat ondernemerschap.

  • Lokaal en regionaal bestuur: leiderschapskwesties van burgemeesters en wethouders in stad en regio zijn van belang, als we zien hoe steden en samenwerking in de regio in de schijnwerpers staan. Vanuit diverse onderzoeken, publicaties en retraitesessies met colleges van burgemeester en wethouders, gemeenteraden en korpschefs, heb ik kennis ontwikkeld en overgedragen. 

  • Omgevingsparticipatie en wijkenaanpak: zowel het openbaar bestuur als de private sector is bij plannen voor de gebouwde omgeving afhankelijk van burgers en ondernemers in of rondom het plangebied. Het belang van participatie is nog groter vanuit de nieuwe Omgevingswet. In expertsessies en publicaties help ik vanuit de TU Delft partijen met hun participatie-opgaven. Voor het toenmalige ministerie van VROM heb ik geholpen bij het (evaluatie)beleid van de wijkenaanpak, waarbij de participatie en co-creatie van bewoners een belangrijke rol speelde. 

 

Enkele van mijn publicaties over deze onderwerpen:

3957634971_9e5971a2b5_o_edited.jpg
bottom of page